Generelle Udlejningsbetingelser

 1. Det lejede udstyr skal ved aflevering være i samme stand som ved afhentning. Rengøring, oprulning af kabler, sammenlægning af tæpper og anden reetablering af udstyr efter returnering faktureres til lejer jævnfør gældende timesatser.
 2. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medbringes til udlandet.
 3. Evt. mangler ved det lejede berettiger ikke lejeren til at ophæve aftalen, hvis udlejer inden for rimelig tid kan levere udstyr til erstatning for det defekte, som kan opfylde lejerens behov. Hvis det ikke er tilfældet, og lejeren vælger at annullere lejeaftalen, er lejeren aldrig berettiget til at kræve erstatning ud over et forholdsmæssigt afslag i lejen, svarende til den periode, hvor udstyret ikke har kunnet anvendes.
 4. Det lejede skal afhentes af lejeren på udlejers lager eller transporteres efter aftale til opgiven adresse hos lejer. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig ret til at godkende transporten.
 5. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejeren fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og til rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader forretningen, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12.00, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 6. Forudgående reservation af udstyr fortages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer er berettiget til uden særlig underretning at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktioner.
 7. Ved udlejning af udstyr forbeholder vi os ret til at opkræve depositum for udstyret samt at se gyldig legitimation.
 8. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede udstyr, samt containere og anden emballage som udstyret leveres i, også selv om den er hændelig.
  Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer, og tyveri og hærværk tillige til politiet. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.
  Udlejer påtager sig intet ansvar for lejers driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.
 9. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede, for lejers regning. Det samme gælder i øvrigt, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning. Lejer er forpligtiget til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt, men ikke returneret kontrakt.
 10. Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 14 dage før første lejedag. Ved afbestilling mindre end 14 dage før første lejedag debiteres hele lejebeløbet.
 11. Lejeren er ubetinget forpligtet til at tilbagelevere det lejede efter lejeperiodens udløb, og ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse i det lejede udstyr til sikring af eventuelle krav mod udlejer, uanset hvilken årsag.
 12. Udskiftede pærer samt medleverede reservepærer skal altid returneres. Ødelagte eller manglende pærer debiteres til købspris.
 13. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale herom berettige til nedsættelse af lejen.
 14. Udlejer er berettiget til at kræve hele lejebeløbet, eller en del heraf, betalt inden lejeperiodens start. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er lejen og andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør. Ved betaling efter aftalt forfaldsdato beregnes morarente på 2 % pr. løbende måned, dog minimum kr. 50,- pr. måned.
 15. Det lejede udstyr må ikke anvendes udendørs samt i fugtige eller støvede miljøer uden udlejers skriftlige godkendelse.
 16. Udlejer er når som helst berettiget til, selv eller ved en repræsentant, at besigtige de udlejede effekter.
 17. Hvis udlejer finder, at udstyret benyttes uforsvarligt, eller under uforsvarlige forhold, kan udlejer jf. pkt. 9 & pkt. 15 umiddelbart og uden økonomisk kompensation til lejer, afhente det lejede udstyr for lejers regning.
 18. Udlejer er uden ansvar for forsinkelse eller leveringshindringer, som skyldes krig, blokade, strejke, lockout, transportuheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vejrforhold, import- eller eksportrestriktioner, forsyningsvanskeligheder eller andre hændelser, som forsinker, umuliggør eller vanskeliggør leverancen af årsager, som er uden for udlejers kontrol, og der kan i den forbindelse ikke rejses krav om hel eller delvis erstatning mod udlejer.